ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР (ОФЕРТА) про надання консультаційних послуг

ФІЗИЧНА ОСОБА - ПІДПРИЄМЕЦЬ ГАДАШЕВИЧ ІРИНА ВАЛЕРІЇВНА (надалі іменується «Виконавець») та фізична особа, яка звернулася до Виконавця для отримання консультаційних послуг (надалі іменується «Замовник»), разом іменовані як «Сторони», а кожна окремо - «Сторона», уклали цей договір про нижченаведене.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1
Відповідно до ст.ст. 633, 634, 641 Цивільного кодексу України цей Договір є Публічним договором (офертою), що містить всі істотні умови надання Виконавцем консультаційних послуг та пропонує необмеженому колу фізичних осіб (Замовникам) отримати консультаційні послуги на умовах, визначених цим Договором.
1.2
Умови цього Договору встановлюються однаковими для всіх Замовників.
1.3
Договір є обов'язковим для виконання Виконавцем з моменту його розміщення на веб-сайті Виконавця.
1.4
У разі, якщо законодавством України встановлено норми, які суперечать цьому Договору, перевагу при застосуванні матимуть відповідні норми законодавства України.

2. АКЦЕПТУВАННЯ ДОГОВОРУ

2.1
Договір вважається укладеним без його подальшого підписання з моменту усного або письмового звернення Замовника за отриманням консультаційних послуг чи вчинення інших дій, передбачених Договором, що свідчать про згоду дотримуватися умов Договору (початок фактичного користування послугами, оплата рахунку Виконавця тощо), без підписання письмового примірника Сторонами.
2.2
Дата першого звернення Замовника та відправка форми до Виконавця за згодою Сторін вважається датою укладення цього Договору. Замовник вважається ознайомленим з Договором в момент укладання Договору.
2.3
Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю, а рівно всіма правами і повноваженнями, необхідними і достатніми для укладання і виконання цього Договору відповідно до його умов.
2.4
Укладаючи Договір, Замовник автоматично погоджується з повним та безумовним прийняттям положень Договору та всіх можливих додатків до Договору.
2.5
Перед початком користування послугами кожний Замовник зобов’язаний ознайомитися з умовами цього Договору, тарифами на Послуги, що розміщені на веб-сайті.
2.6
У разі, якщо законодавством України встановлено норми, які суперечать цьому Договору, перевагу при застосуванні матимуть відповідні норми законодавства України.

3. ТЕРМІНИ, ПОНЯТТЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

В цьому Договорі нижченаведені терміни, поняття і визначення вживаються у такому значенні:
3.1
Консультаційна послуга – певна дія або сукупність дій, які здійснюються працівниками Виконавця, зміст яких полягає в наданні допомоги у вигляді порад, рекомендацій щодо вирішення життєвих проблем.
3.2
Замовник – фізична особа, яка звернулася до Виконавця для отримання консультаційних послуг та уклала з Виконавцем договір про надання таких послуг.
3.3
Веб-сайт Виконавця – веб-сторінка в мережі Інтернет за адресою raricenter.com, яка є офіційним джерелом інформування Замовників про Виконавця та послуги, що ним надаються.
3.4
Графік відвідувань – графік призначених консультаційних послуг, в якому визначається перелік послуг, календарна дата та точний час, коли Замовник повинен зв’язатися з Виконавцем для отримання таких послуг, який є обов’язковим для виконання Замовником.

4. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

4.1
Виконавець зобов’язується за дорученням та погодженням Замовника надати останньому (чи особі, в інтересах якої укладено цей Договір) одну або декілька платних консультаційних послуг з Переліку консультаційних послуг Виконавця (далі – Послуги), а Замовник зобов'язується прийняти та оплатити Послуги на умовах, визначених цим Договором.
4.2
Обсяги, вид, вартість та строки надання Послуг визначаються з урахуванням побажань Замовника та технічних можливостей Виконавця.
4.3
На підставі відправки Замовником Виконавцю заповненої форми, в якій у тому числі Замовник погоджується з умовами цього Договору, Виконавець пропонує напрямки спрямованості консультаційних послуг.

5. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ

5.1
Конкретний працівник, який буде надавати послуги, призначається Виконавцем за погодженням із Замовником. Тим не менше, Виконавець в будь-який момент може замінити працівника, який надає послуги та не несе за це жодної відповідальності.
5.2
Послуги надаються за попереднім записом, який здійснюється за телефоном або при особистому зверненні Замовника. Надання Послуг без попереднього запису можливо виключно у випадках відсутності попереднього запису на цей час інших Замовників. Дата та час надання кожної Послуги погоджується Виконавцем та Замовником в усній або письмовій (шляхом узгодження графіка відвідувань) формі.
5.3
Дату та час надання кожної Послуги може бути змінено з ініціативи Замовника до настання строку надання такої Послуги, але не менше, ніж за 24 години до моменту її надання та за умови, що Виконавець має технічні можливості змінити дату надання послуги.
5.4
У разі запізнення Замовник зобов’язаний заздалегідь попередити про це Виконавця та у повному обсязі оплатити запланований час надання йому послуги. Виконавець надає послуги Замовнику виключно в рамках узгодженого часу візиту та не зміщує свій графік через запізнення Замовника.
5.5
Дату та час надання кожної Послуги може бути змінено з ініціативи Виконавця без пояснення причини та не несе за це відповідальності.
5.6
Виконавець має право відмовитись від подальшого надання послуг Замовнику без пояснення причини та не несе за це відповідальності.
5.7
Виконавець не має права розголошувати третім особам інформацію про життя Замовника, яка стала відома у зв’язку із виконанням цього Договору, крім випадків, передбачених законодавством України.
5.8
Замовник не має права розголошувати третім особам інформацію про Виконавця, яка стала відома у зв’язку із виконанням цього Договору, зокрема листування, матеріали лекцій чи інші матеріали, які були йому надані під час надання послуг, крім випадків, передбачених законодавством України

6. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

6.1
Вартість Послуг, що надаються за цим Договором, визначається відповідно до їх обсягу та затверджених Виконавцем тарифів на Послуги. Тарифи на Послуги мають юридичну силу угоди про узгоджену ціну.
6.2
Послуги оплачуються Замовником безготівково на рахунок Виконавця.
6.3
Послуги оплачуються Замовником до надання Послуги.
6.4
Замовник має право здійснити попередню оплату Послуг. Вартість Послуг, сплачених Замовником як попередня оплата, не може бути переглянута Виконавцем у разі зміни тарифів на Послуги та встановлюється відповідно до тарифів, діючих на день оплати. Це правило діє у разі, якщо між здійсненням Замовником попередньої оплати та днем надання йому Послуг минуло не більше ніж три місяці. В іншому випадку здійснюється перерахунок за Послуги відповідно до тарифів Виконавця, що є дійсними на момент надання Послуги.
6.5
Замовнику може надаватися знижка на вартість Послуги, розмір якої визначається в порядку, встановленому Виконавцем.
6.6
Якщо з вини Замовника Послуги надаються не в повному обсязі, вартість ненаданих та сплачених Послуг не відшкодовується Замовнику. Повернення коштів передоплати та оплати за послуги можливе лише до початку старту консультаційного супроводу.
6.7
У разі неможливості прийти на запланований прийом Замовник зобов’язується повідомити Виконавця не пізніше ніж за 24 години. У разі неповідомлення Замовник зобов’язаний оплатити такий прийом у повному обсязі.
6.8
Загальна вартість Послуг за цим Договором визначається сумарною вартістю всіх наданих Замовнику Послуг.

7. ПОРЯДОК ПРИЙМАННЯ ПОСЛУГ

7.1
Приймання-передача наданих Послуг здійснюється в усній формі чи на вимогу однієї зі Сторін шляхом оформлення Акту наданих послуг (далі – Акт), який складається Виконавцем в двох примірниках та надається Замовнику для підписання.
7.2
Замовник зобов’язаний підписати обидва примірника Акту або надати письмову мотивовану відмову від його підписання.
7.3
У разі якщо Замовник не надав письмову мотивовану відмову від підписання Акту Послуга вважається належним чином наданою Виконавцем та належним чином прийнятою Замовником.
7.4
За наявності письмової мотивованої відмови від підписання Акту Виконавець протягом 10 (десяти) календарних днів розглядає таку відмову та в письмовій формі повідомляє Замовника про результати розгляду.
7.5
Якщо Замовнику надано декілька Послуг у різні відвідування, Виконавець має право скласти один Акт, в якому зазначити весь перелік наданих Послуг.

8. ПРАВА СТОРІН

8.1
Замовник має право:
8.1.1
Приєднатися до цього Договору на запропонованих Виконавцем умовах.
8.1.2
До моменту замовлення Послуг отримати повну інформацію про консультаційні послуги, які надаються Виконавцем. зобов’язаний підписати обидва примірника Акту або надати письмову мотивовану відмову від його підписання.
8.1.3
Узгодити з Виконавцем орієнтовану вартість Послуг.
8.1.4
Отримати Послуги належної якості.
8.2
Виконавець має право:
8.2.1
Вносити зміни до цього Договору, а також до переліку Послуг, змінювати ціну кожної Послуги до моменту її надання Замовнику.
8.2.2
Проводити акції, надавати знижки та додаткові пільги на Послуги.
8.2.3
Отримувати оплату за надані Послуги в порядку, передбаченому цим Договором.
8.2.4
Обробляти персональні дані та іншу інформацію про Замовника відповідно до вимог законодавства України про захист персональних даних.
8.2.5
Здійснювати аудіозапис телефонних розмов з Замовником.
8.2.6
Перенести візит у випадку непередбаченої відсутності працівника, який мав надавати послугу.
8.2.7
В разі запізнення Замовника в односторонньому порядку змінити строк надання Послуг або відмінити надання таких Послуг.
8.2.8
В будь-який момент без пояснення причини припинити подальше надання послуг Замовнику.
8.2.9
Публікувати чи оприлюднювати будь-яким чином без попередньої згоди відгуки Замовника про надані Виконавцем послуги за умови дотримання конфіденційності та нерозголошення персональних даних Замовника або з такими даними у разі отримання на це згоди Замовника.

9. ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

9.1
Замовник зобов’язаний:
9.1.1
До укладання Договору ознайомитися з тарифами Виконавця.
9.1.2
Вчасно зв’язатись з Виконавцем  в дату та час надання Послуг.
9.1.3
Не пізніше ніж за 24 години повідомити Виконавця про неможливість явки на запланований прийом засобами зв’язку, які зазначені для Виконавця на його веб-сайті.
9.1.4
Приймати надані Послуги належної якості та підписувати Акти.
9.1.5
Зберігати конфіденційність всієї інформації, яка стала йому доступна в процесі надання послуг (методи роботи, надані йому матеріали, листування тощо).
9.1.6
Оплачувати вартість Послуг в порядку та на умовах, визначених цим Договором.
9.2
Виконавець зобов’язаний:
9.2.1
Надати Послуги належної якості.
9.2.2
На вимогу Замовника надавати інформацію про режим роботи Виконавця, умови та порядок надання Послуг.
9.2.3
Дотримуватися абсолютної конфіденційності інформації про життя Замовника.

10. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ ЗАМОВНИКА

10.1
На виконання Закону України "Про захист персональних даних" Виконавець повідомляє Замовника про здійснення обробки його персональних даних під час виконання даного Договору.
10.2
Володільцем персональних даних є Виконавець.
10.3
Персональні дані збираються з метою надання консультаційних послуг (п. 6 ч. 2 ст. 7 Закону України "Про захист персональних даних").
10.4
Склад та зміст персональних даних, що обробляються Виконавцем:
10.4.1
загальні дані (в тому числі, але не виключно: прізвище, ім’я, по батькові, стать, дата та місце народження, адреса реєстрації та місце проживання, сімейний стан, засоби зв’язку);
10.4.2
спеціальні дані, що стосуються стану здоров’я особи, якщо вони необхідні.
10.5
Склад та зміст персональних даних, що обробляються Виконавцем:
10.5.1
знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування) володільця персональних даних;
10.5.2
отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються персональні дані;
10.5.3
на доступ до своїх персональних даних;
10.5.4
отримувати не пізніш як за 30 календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються його персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних;
10.5.5
пред’являти вмотивовану вимогу Виконавцю із запереченням проти обробки своїх персональних даних;
10.5.6
пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних Виконавцем, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;
10.5.7
на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;
10.5.8
звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноваженого або до суду;
10.5.9
застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;
10.5.10
знати механізм автоматичної обробки персональних даних;
10.5.11
на захист від автоматизованого рішення, яке має для замовника правові наслідки.
10.6
Персональні дані замовників зберігаються у формі картотек та/або локальних електронних баз даних.
10.7
Виконавець зобов’язується забезпечити конфіденційність та безпеку персональних даних Замовника під час їх обробки. Працівники Виконавця здійснюють обробку персональних даних Замовника виключно у зв’язку з виконанням їхніх професійних обов’язків та зобов’язуються не допускати розголошення персональних даних, які їм були довірені або стали відомі у зв’язку з виконанням професійних, службових та трудових обов’язків.
10.8
Виконавець може передавати персональні дані замовників, правоохоронним та судовим органам тощо виключно в обсязі, що є необхідним для реалізації ними своїх повноважень.
10.9
Адвокати мають право доступу до персональних даних лише тих замовників, які є їхніми клієнтами, та виключно у випадку надання цими клієнтами згоди на таку передачу. Іншим особам персональні передаються лише за згодою замовника або його законного представника (батьки, опікун або піклувальник). Для наукових та статистичних цілей можуть передаватися знеособлені персональні дані, що не дозволяють ідентифікувати особу.
10.10
Замовник надає згоду на використання Виконавцем наданих ним контактних даних з метою інформування Замовника, здійснення зв’язку із Замовником; для надіслання повідомлень інформаційного та/або рекламного характеру; надсилання повідомлень, текст яких може містити персональну та конфіденційну інформацію про Замовника. За письмовою заявою Замовника контактні дані останнього виключаються зі списку адресатів для інформаційних та рекламних повідомлень.

11. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

11.1
Конфіденційною за цим Договором визнається інформація про факт звернення Замовника, перелік наданих Послуг, будь-ка інформація Виконавця, а також інша інформація, яка відповідно до чинного законодавства є конфіденційною інформацією (інформацією з обмеженим доступом).
11.2
Сторони беруть на себе зобов’язання щодо дотримання конфіденційності інформації, отриманої під час виконання даного Договору.
11.3
Сторони декларують, що зобов’язання щодо конфіденційності, передбачені цим розділом, мають безстроковий характер і зберігають свою чинність після закінчення строку дії цього Договору.

12. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

12.1
За невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань Сторони несуть відповідальність згідно з діючим законодавством України та цим Договором.
12.2
Замовник відповідає за достовірність наданої інформації, своєчасну оплату наданих Послуг.
12.3
Замовник повідомлений про те, що консультування у різних сферах життя не є точною наукою, відтак неможливо гарантувати отримання точного і позитивного ефекту або бажаного Замовником результату. Запропоновані Виконавцем Послуги можуть не принести очікуваного результату або навіть спричинити погіршення сприйняття обставин Замовником. Виконавець не несе жодної відповідальності за вказане.
12.4
За розголошення конфіденційної інформації Виконавця Замовник зобов’язаний відшкодувати Виконавцю всі збитки та сплатити штраф у розмірі 10 000 грн за кожен доведений факт такого розголошення.

13. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

13.1
Сторони не несуть відповідальності за несвоєчасне виконання умов цього Договору у разі виникнення обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин), які не існували під час укладання Договору, виникли поза волею Сторін та перешкоджають Сторонам виконати свої зобов’язання за цим Договором.
13.2
Сторони вирішили до форс-мажорних обставин віднести: катастрофи, стихійні лиха (бурі, циклони, урагани, повені, землетруси, руйнування в результаті блискавки, інші природні та кліматичні явища), лиха техногенного та антропогенного походження (вибухи, пожежі, аварії тощо); технологічні фактори (відсутність електроенергії, перебої в постачанні природного газу або питної води, пошкодження обладнання або устаткування тощо); обставини суспільного життя (війну та військові дії, масові заворушення, страйки, блокади, безпорядки, терористичні дії або акти та інші протиправні дії, антитерористичні операції, протиправні дії третіх осіб, епідемії тощо); тимчасову непрацездатність персоналу Виконавця; дії, бездіяльність або акти органів державної влади та місцевого самоврядування, спрямовані на припинення або призупинення виконання дій за цим Договором та (або) які перешкоджають нормальній діяльності Сторін, в т.ч. зміни в нормативній та законодавчій базі, яка регулює правовідносини Сторін в межах цього Договору,  а також інші обставини, які уповноважена установа визнає непереборною силою шляхом надання відповідної довідки.
13.4
Якщо форс-мажорні обставини діють більше двох місяців поспіль і не виявляють ознак припинення, кожна із Сторін матиме право відмовитися від виконання зобов’язань за цим Договором шляхом направлення письмового повідомлення про це іншій Стороні. У цьому випадку жодна Сторона не буде пред’являти претензії з приводу понесених збитків.

14. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

14.1
У разі виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов’язуються вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультацій.
14.2
У разі недосягнення Сторонами згоди спори (розбіжності) вирішуються у судовому порядку відповідно до законодавства України.

16. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ІНШІ УМОВИ

15.1
Зміни до цього Договору вносяться Виконавцем в односторонньому порядку та оприлюднюються на веб-сайті Виконавця.
15.2
У випадку внесення змін до цього Договору (в тому числі в разі зміни цін на Послуги) Виконавець зобов'язаний повідомити про це Замовників за 30 днів до передбачуваної дати впровадження змін та/або введення нових цін шляхом розміщення оголошення на веб-сайті.
15.3
У разі незгоди Замовника зі змінами, внесеними до Договору, такий Замовник зобов'язаний розірвати Договір у тижневий строк з моменту, коли він дізнався чи міг дізнатися про зміни. Продовження користування Послугами свідчить про згоду Замовника з внесеними до Договору змінами.

16. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ІНШІ УМОВИ

16.1
Цей Договір набирає чинності з дати укладення та діє безстроково, до його припинення будь-якою зі Сторін в порядку, встановленому Договором.
16.2
Дія цього Договору припиняється в наступних випадках:
16.2.1
За взаємною згодою Сторін, шляхом укладення Додаткової угоди про припинення Договору.
16.2.2
За ініціативою Замовника шляхом подання Виконавцю письмової заяви не пізніше ніж за 10 днів до передбачуваного дня розірвання Договору. Договір вважається розірваним з дати, що зазначена в заяві.
16.2.3
За ініціативою Виконавця без пояснення причини. Виконавець письмово інформує Замовника про відмову від Договору та дату, з якої Договір вважатиметься розірваним. За відсутністю зв’язку з Замовником повідомлення про розірвання Договору надсилається на будь-які контактні дані, що були надані Замовником раніше. Договір є розірваним з дати, що зазначена в повідомленні Виконавця.
16.2.4
Сторони беззастережно погоджуються під реквізитами Замовника вважати інформацію, зазначену ним при заповненні відповідних анкет Виконавця або засоби зв’язку, якими він комунікував з Виконавцем.
16.2.5
На всіх документах, що пов’язані з укладенням та виконанням цього Договору, які передбачають підписання їх Замовником, поряд з підписом Замовник обов’язково власноруч зазначає свої прізвище та ініціали.

17. РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ

ФОП ГАДАШЕВИЧ ІРИНА ВАЛЕРІЇВНА
РНОКПП: 3579903161
Адреса реєстрації: 04210, Харківська обл., місто Харків, вулиця Героїв Сталінграда, будинок 1/4, квартира 96
тел.:  +38(050)-569-36-74
Email: rinmark13@gmail.com
Зв’язатися в телеграмі
Якщо вам потрібна додаткова інформація чи допомога, будь ласка зв’яжіться з нами через телеграм
Написати в телеграм